Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Przeciwdziałanie przemocy

Czcionka:

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Uznając, że przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, a władze publiczne mają obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom równe traktowanie i poszanowanie ich praw i wolności, a także w celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada na gminy szereg zadań:

1. Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym.

2. Zespół interdyscyplinarny powołuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta.

3. W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

 1. jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
 2. gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
 3. policji;
 4. oświaty;
 5. ochrony zdrowia;
 6. organizacji pozarządowych.

4. W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą także kuratorzy sądowi.

5. W skład zespołu interdyscyplinarnego mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele podmiotów innych niż określone w ust. 3, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

6. Przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego jest wybierany na pierwszym posiedzeniu zespołu spośród jego członków.

7. Posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

8. Zespół interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych między wójtem, burmistrzem albo prezydentem miasta a podmiotami, o których mowa w ust. 3 lub 5.

9. Obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego zapewnia ośrodek pomocy społecznej.

10. Zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

11. W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele:

 1. jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
 2. gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
 3. policji;
 4. oświaty;
 5. ochrony zdrowia.

12. W skład grup roboczych mogą wchodzić także kuratorzy sądowi, a także przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

13. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych i zawodowych

14. Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności o potrzeb zgłaszanych przez zespół interdyscyplinarny lub wynikający z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.

 

Do zadań zespołu interdyscyplinarnego należy, w szczególności:

 1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
 2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
 3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
 4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach  i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.

Do zadań grup  roboczych należy w szczególności:

 1. opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie;
 2. monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;
 3. dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

 

Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę "Niebieskiej Karty" i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie. Procedura "Niebieskiej Karty" obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. Przedstawiciele podmiotów, o których mowa we wcześniejszym zdaniu, realizują procedurę "Niebieskiej Karty" w oparciu o zasadę współpracy i przekazują informację o podjętych działaniach przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego. Wszczęcie procedury "Niebieskiej Karty" następuje przez wypełnienie formularza "Niebieska Karta" w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, procedurę  "Niebieskiej Karty" oraz wzory formularzy "Niebieskiej Karty" wypełnianych przez przedstawicieli podmiotów realizujących procedurę "Niebieskiej Karty" mając na uwadze skuteczność działań wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie i dobro tych osób.

 

Gdy czujesz, że coś jest nie tak, szukaj pomocy zanim będzie za późno!

1. Dziecięcy telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka , również dla rodziców te. 800 12 12 12

2. Ogólnopolski telefon Zaufania Narkotyki  - Narkomania Tel. 801 199 990

3. Poradnia internetowa – anonimowa pomoc online lekarza psychiatry, psychologa, prawnika www.narkomania.org.pl

4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Żywiec ul. Ks. Pr. Słonki 6 tel. /33/ 861 94 19

5. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Żywiec  ul. Ks. Pr. Słonki 4 tel.  /33/ 861 33 09

6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipowej Tel. /33/ 867 13 29

7. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipowej  Tel.  /33/ 860 15 51

8. Gminny Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy w Lipowej Tel. /33/ 860 15 51

9. Komisariat Policji w Łodygowicach ul. Piastowska 45 tel. /33/ 863 10 97

10. Ośrodek Leczenia Uzależnień Żywiec Al. Legionów 1 tel. /33/ 861 00 83

11. Oddział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych Bielsko – Biała ul. miarki 11 tel. /33/ 812 65 04

12. Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Bielsko Biała, ul. Piernikarska 24 tel. /33/ 815 60 32

13. Poradnia Neurologiczna dla Dzieci Bielsko – Biała, ul. Reymonta 5 tel. /33/ 822 18 60

14. Ośrodek Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży Orzesze, ul. Mikołowska 208 tel. /32/ 221 56 70

15. Punkt konsultacyjny dla młodzieży i ich rodziców Bielsko Biała ul. Starobielska 9 tel. /33/ 812 54 62

 

SPRAWOZDANIE

z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar przemocy w Rodzinie w 2016 roku

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie na lata 2015 -2020 był realizowany na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie prowadzenie działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie należy do zadań własnych gminy oraz Uchwały Rady Gminy Lipowa Nr V/17/15 z dnia 27 stycznia 2015 roku.

Celem programu było:

a. Ograniczenie i zmniejszenie występowania przemocy w rodzinie,

b. Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

c. Tworzenie i prowadzenie zespołu interdyscyplinarnego.

 

I. W ramach prowadzenia poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie:

1. Prowadzono w szkołach podstawowych i gimnazjum programy profilaktyczne obejmujące swoją tematyką problem alkoholu, narkomanii i przemocy w rodzinie,

2. W szkołach podstawowych organizowano warsztaty profilaktyczne dla dzieci oraz dla rodziców.

3. Organizowano imprezy i kampanie dl a dzieci i młodzieży budujące więzi rodzinne oraz wzmacniające autorytet rodziców, w tym Gminna Kampania Profilaktyczna „Nie jestem Niewidzialny”.

4. Współpracowano z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lipowej. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipowej, Komisariatem Policji w Łodygowicach, pedagogami ze szkół podstawowych i gimnazjum, Kuratorem Sądowym i Społecznym w odniesieniu do stosujących, bądź będących dotkniętych przemocą domową oraz z zespołami interdyscyplinarnymi działającymi w innych gminach w związku z przekazywaniem spraw związanych ze zmianą adresu zamieszkania strony.

 

II. Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia:

1. Nie wystąpiły w 2016 roku przypadki umieszczenia członka rodziny w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, ani zabrania dziecka przez pracownika socjalnego w związku z prowadzoną procedurą Niebieskiej Karta.

 

III. Praca powołanego Zespołu Interdyscyplinarnego:

1. Powołany Zespół Interdyscyplinarny w 2016 roku spotkał się 5 razy (raz na kwartał) – stałe posiedzenia.

2. Zespół Interdyscyplinarny w 2016 roku złożył 1 wniosek do Sądu Rejonowego w Żywcu – Wydział III Rodziny i Nieletnich o wgląd w sytuację nieletnich w związku z podejrzeniem wystąpienia przemocy w rodzinie.

3. Powołano 24 grupy robocze do opracowania planu pomocy dla rodzin gdzie występuje przemoc, w tym ponowne powołanie członków grup roboczych do spraw wcześniej już prowadzonych.

4. Grupy robocze spotykały się 146 razy w zależności od potrzeb rodziny zgodnie z procedurą Niebieska Karta. W 2016 roku pomocą członków grup roboczych objętych było 58 rodzin.

5. Zamknięto procedury w 27 sprawach w przypadku określonym w § 18 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” tj.:

a) ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy albo

b) rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań.

6. W 2016 roku wpłynęło 24 nowe Niebieskie Karty sporządzone przez:

a) funkcjonariuszy policji – 24 karty.

 

Lipowa, dnia 20 marca 2017 roku

Sporządził:

Handzlik Teresa i Kamińska Natasza

 

Zegar

Kalendarium

Sierpień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny