Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Czcionka:

SPRAWOZDANIE

z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Lipowa w 2016 roku.

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Lipowa w roku 2016 był realizowany na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciw działaniu alkoholizmowi, art. 10 ust. 2,3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 roku oraz Uchwały Rady Gminy Lipowa Nr XVII/71?15 z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lipowa na rok 2016:

 

I. W zakresie zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób i rodzin z problemem alkoholowym:

1. Współpracowano z poradniami lecznictwa odwykowego i innymi ośrodkami wspomagającymi proces zdrowienia osób uzależnionych na terenie gminy w tym dofinansowano działanie Ośrodka Leczenia Uzależnień w Żywcu i Bielsku-Białej.

II. W zakresie pomocy psychospołecznej i prawnej dla rodzin z problemem alkoholowym, a w szczególności ochrony przed przemocą realizowano następujące zadania:

1. Podejmowano czynności przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w lipowej zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, w następującym zakresie:

1) Przyjmowano wnioski od osób, instytucji posiadających interes prawny lub obowiązek społeczny wobec osób nadużywających alkoholu powodujących na skutek nadużywania alkoholu skutki określone w art. 24 ustawy.

2) Prowadzono postępowania prawno – administracyjne wobec osób nadużywających alkoholu zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. W roku 2016 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipowej prowadziła postępowanie w sprawie wyjaśnienia okoliczności wskazujących nadużywanie alkoholu wobec 23 osób, w tym 15 nowych spraw: na wniosek rodziny – 3, na wniosek Policji – 1, innych w tym pracownika socjalnego – 2,Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie/grup roboczych – 5, wnioski Komisji r.p.a. - 2, prokuratury – 1, kuratora – 1.

3) Postępowanie obejmowało następujące czynności:

a) Prowadzono rozmowy – interwencyjne, psychologiczne wobec osób nadużywających alkoholu, prowadzące do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego przez te osoby i pouczenie jej o konieczności zaprzestania działań wymienionych w art. 24,

b) Kierowano osoby nadużywające alkoholu na badanie biegłych sądowych celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w wypadku odmowy współpracy z Komisją r.p.a., po spełnieniu co najmniej jednej z przesłanek wymienionych w art. 24 ustawy . W roku 2016 Komisja skorzystała z powyższego uprawnienia i skierowała na badanie 4 osoby,

c) Przygotowano dokumentację związaną z postępowaniem sądowym: opinię wydaną przez biegłego, wniosek do Komisji, protokół z rozmowy z osobą uzależnioną, wywiad środowiskowy, a także informacje z policji,

d) Sporządzono wnioski o wszczęcie postępowania do Sądu Rejonowego w Żywcu o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. W 2016 roku Komisja po zebraniu odpowiedniego materiału dowodowego skierowała do Sądu Rejonowego w Żywcu – 2 wnioski o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego.

4) Prowadzono punkt informacyjny dla osób i rodzin z problemem alkoholowym w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, udzielano informacji o chorobie alkoholowej i możliwościach leczenia osób uzależnionych od alkoholu i członków rodzin, udzielano pomocy prawnej wobec przemocy i innych zaburzeń funkcjonowania rodziny powodowanych przez picie alkoholu, przyjmowano wnioski do Komisji r.p.a.

2. Prowadzono punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych oraz członków rodzin, w których występuje problem alkoholowy, narkomanii jak również dla sprawców i ofiar przemocy domowej. Konsultanci udzielili pomocy 26 osobom, które zgłosiły się dobrowolnie.

3. W szkołach podstawowych i gimnazjum w świetlicach szkolnych prowadzono zajęcia z programem profilaktycznym oraz pedagodzy szkolni obejmowali swym nadzorem dzieci i młodzież z grup podwyższonego ryzyka.

4. Udzielano pomocy psychoterapeutycznej dla osób współuzależnionych w Urzędzie Gminy Lipowa oraz przy Kościele Parafialnym pw. Świętego Michała Archanioła w Leśnej - grupa AA i Kościele Świętego Bartłomieja w Lipowej, gdzie prowadzona jest grupa wsparcia.

III. W zakresie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży zrealizowano:

 

1. W szkołach podstawowych i gimnazjum organizowano akcję i spotkania o tematyce profilaktycznej w tym przede wszystkim Gminną Kampanię Profilaktyczną „Nie jestem Niewidzialny”, którą honorowym patronatem objął Rzecznik Praw Dziecka Pan Marek Michalak, goszcząc jednocześnie na finale w/w kampanii. Również w każdej szkole odbyły się warsztaty dla rodziców na temat Dopalaczy. Poza tym:

- w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Twardorzeczce prowadzono:

* X Powiatowy Konkurs Wiedzy z zakresu uzależnień,

* Warsztaty dla wolontariuszy „Barwy wolontariatu”

* Wycieczkę wypoczynkowo -edukacyjną nad morze z programem profilaktyczno – terapeutycznym „Moje życie w moich rękach”.

- W Szkole Podstawowej im K. K. Baczyńskiego w Lipowej:

*Prelekcje dla rodziców „Nowe narkotyki dopalacze”

*Spotkanie uczniów z dietetykiem.

*Konkurs plastyczny „Moja rodzina żyje zdrowo” oraz związany z dniem życzliwości wybór króla i królowej „dobrych manier”.

-W Szkole Podstawowej im K. Makuszyńskiego w Leśnej realizowano:

*”Dzień bezpieczeństwa”.

-W Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Twardorzeczce zorganizowano:

*Wybory na „Super kolegę i koleżankę”.

*Rodzinny konkurs plastyczny „Ulepimy dziś bałwana”.

-W Szkole Podstawowej im Ks. J. Twardowskiego w Siennej odbyły się:

*Zajęcia rozbudzające pasję podróżniczą .

*Warsztaty pt”Zdrowe żywienie”.

*Wyjazd do teatru Banialuki w Bielsku-Białej na spektakl „Chłopiec z gwiazd”.

*Wyjazd z okazji Dnia Dziecka do Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

-W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Słotwinie przeprowadzono:

*III Gminny Dzień Życzliwości.

*Warsztaty dla rodziców i uczniów.

2. W roku 2016 doposażono świetlice szkolne oraz ufundowano nagrody dla dzieci najbardziej zaangażowanych w działania profilaktyczne w 2016 roku.

 

IV. W zakresie wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń, osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych zrealizowano następujące zadania:

1. Dofinansowano pobyt dzieci na kolonii, zorganizowanej przez Parafię w Lipowej i Leśnej w okresie wakacji.

2. Dofinansowano działania sportowe LKS „Skrzyczne” Lipowa, LKS Leśna, LKS”SOKÓŁ” w Słotwinie, UKS „AJAX” Leśna, Towarzystwo Sportowe „UNITED”.

3. Dofinansowano imprezy profilaktyczne zorganizowane przez Parafię w Lipowej i Słotwinie oraz OSP Sienna i OSP Ostre.

V. Ustawowe działania prowadzone przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

Zgodnie z art. 181 ust. 3A ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych opiniuje wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie zgodności z Uchwałami Rady Gminy w Lipowej w sprawie:

-Liczba punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży,

-Zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

W 2016 roku Komisja r.p.a. sporządziła 21 opinii (wszystkie pozytywne), które zostały wydane w formie postanowień zgodnie z w/w ustawą.

VI. Bieżąca obsługa i ewaluacja Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zegar

Kalendarium

Sierpień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny